UWAGA! Ruszyła przedsprzedaż pierwszych kursów marketingowych Online z Edycji 2020. Sprawdź Limitowaną ofertę kursów >>>

Regulamin Platformy Edukacyjnej
SUKCES W INTERNECIE

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.     „Sprzedawca” – Spozycjonowani.pl Robert Dudaz siedzibą w 47-400 Racibórz ul. Adama Mickiewicza 10A/12, NIP 647-222-39-86, REGON 278029755, tel. 660 910 950 lub 880 635 558, e-mail: biuro@spozycjonowani.pl

b.     „Serwis” serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://sukceswinternecie.pl oraz jej subdomenie i podstronach, w tym kursy.sukceswinternecie.pl

c.      „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o udział w szkoleniu, niezależnie od tego czy ma ono formę tradycyjną, czy jest organizowane jako tzw. webinar,

d.   „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://sukceswinternecie.pl/privacy_policy/

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1.     Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zakupu szkoleń znajdujących się w Serwisie za ceny podane na odpowiednich podstronach Serwisu.

2.     Regulamin określa również zasady udziału w szkoleniach.

3.     Szkolenie może być organizowane w formie tradycyjnej, jak i jako tzw. Webinar lub jako kurs online

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny szkoleń znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca może dokonywać zmian w zakresie i tematyce szkoleń, w których udział można zakupić poprzez Serwis, może także zmieniać ceny udziału, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o udział w szkoleniach.

§ 5

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.     Do nabycia udziału w szkoleniu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu zakupu szkolenia, a także do utrzymania prawidłowego działania Serwisu oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w Polityce.

III. Zakup szkolenia

§ 6

 1. Klient ma możliwość zakupu udziału w szkoleniu bez konieczności zakładania konta w Serwisie.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Cena szkolenia obejmuje:
  1. Dla szkoleń stacjonarnych: udział w nim, przerwy kawowe, przerwę obiadową, materiały ze szkolenia w formie elektronicznej, które są przekazywane po szkoleniu oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  2. Dla szkoleń online – webinarów: udział w nim, materiały ze szkolenia w formie elektronicznej, które są przekazywane po szkoleniu oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Dla kursów online: udział w nim oraz materiały z kursu w formie elektronicznej dostępne w panelu kursów

 

§ 7

 1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o udział w szkoleniu, w tym organizowanym w formie tzw. Webinaru oraz kursu online, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Serwisu szkolenia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane szkolenia nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych, usunięcia znajdujących się tam szkoleń, a także rezygnacji z zawarcia umowy o udział w tych szkoleniach.
 2. Po wybraniu szkoleń, w których Klient chce wziąć udział, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Następnie należy podać swoje dane i wybrać sposób płatności. W rubryce „Suma” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić. Wskazane szkolenia wraz z podaniem ich cen, stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy o udział w tych szkoleniach. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 4. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy o udział w szkoleniu między Sprzedawcą a Klientem.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 

§ 8

1.      Szkolenie, w tym organizowane w formie webinaru można także zakupić z wykorzystaniem formularza dostępnego PDF.  [WC1] 

2.     Zamówienie należy wypełnić i podpisać. Zeskanowane zamówienie należy wysłać na adres info@sukceswinternecie.pl.  Na podstawie tak złożonego zamówienia Sprzedawca prześlę fakturę proformę z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu wynagrodzenia za dane szkolenie. Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni robocze przed szkoleniem Przekazanie faktury proformy stanowi przyjęcie zamówienia i skutkuje zawarciem umowy o udział w szkoleniu.

3.     W przypadku instytucji publicznych, administracji publicznej lub samorządowej termin płatności za udział w szkoleniu wynosi 14 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia. Płatność następuje na podstawie faktury na wskazany w niej rachunek bankowy.

 

§ 9

Sprzedawca ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się określona liczba uczestników, z przyczyn losowych po stronie prelegenta, jeżeli nie będzie możliwa zmiana jego osoby, jak również w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak w szczególności epidemii, decyzji władz o zakazie prowadzenia działalności szkoleniowej przez określony czas.

 

§ 10

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, co nie dotyczy Konsumentów. W przypadku złożenia rezygnacji do 7 dni przed szkoleniem, Sprzedawca zwraca Klientowi 50 % ceny szkolenia. Późniejsza rezygnacja lub nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu ceny szkolenia.

 

 

IV. Płatności

§ 11

1.     Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy internetowe (Pay-by-Link), karty płatnicze oraz Blik. W przypadku zamówień składanych w formie przewidzianej w § 8 ust. 3 dostępna jest płatność przelewem bankowym.

2.     Klient jest informowany o kosztach związanych z wybranym sposobem płatności przed zawarciem umowy o udział w szkoleniu, o ile koszty takie się pojawiają.

 

§ 12

W przypadku braku dokonania płatności przed szkoleniem, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o udział danego Klienta w szkoleniu.

 

V. Odstąpienie przez Konsumenta i reklamacje

§ 13

1.     Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o udział w szkoleniu zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient ją zawarł.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.     Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o udział w szkoleniu, jeżeli szkolenie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienie od umowy, na co Konsument wyraźne się na to zgodził przed rozpoczęciem szkolenia.

6.     Jeżeli szkolenie jest realizowane przed upływem terminu do odstąpienia przez Konsumenta, to w przypadku odstąpienia od umowy w trakcie szkolenia Konsument musi uiścić wynagrodzenie za zrealizowaną część szkolenia.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia powyższego, wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

§ 14

1.     Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub na wskazany tam adres e-mail.

2.     W reklamacji należy podać dane Klienta oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.     Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 15

W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 16

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 17

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem http://sukceswinternecie.pl/regulamin-szkolen/