REGULAMIN SZKOLENIA.

1. Organizatorem szkolenia jest firma Spozycjonowani.pl Robert Duda, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, NIP: 647-222-39-86, z siedzibą ul. Sienkiewicza 15D, 47-440 Nędza. 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na sukceswinternecie.pl najpóźniej w terminie na 1 dzień przed terminem szkolenia
b) dokonanie płatności za szkolenie poprzez płatności online lub poprzez płatności ręczne z terminem zaksięgowania najpóźniej w terminie do 1 dnia przed terminem szkolenia

3. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksiegowaniu wpłaty uczestnik otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia. 

4. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia i płatności można dokonać później niż w terminach określonych w pkt 2 tego regulaminu, uzyskawszy uprzednio potwierdzenie od organizatorów o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Po potwierdzeniu wolnych miejsc konieczne jest przesyłanie do Organizatora potwierdzenia wpłaty. Udział w szkoleniu możliwy jest jedynie po dokonaniu zapłaty. Wpłaty można wówczas dokonać także w dniu szkolenia u organizatorów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyn.

6. W przypadku odwołania szkolenia zgłoszonym osobom zostanie zaproponowana możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w innym terminie. Jeśli zgłoszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie, dokonane wpłaty zostaną w całości zwrócone najpóźniej w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu szkolenia.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed szkoleniem, wiąże się z obciążeniem Zgłaszającego 50% wartości szkolenia. Rezygnacja w okresie krótszym jak 7 dni przed szkoleniem wiąże się z pokryciem przez Zgłaszającego 100% kosztów udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 100% kosztów.

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spozycjonowani.pl Robert Duda, ul. Sienkiewicza 15D, 47-440 Nędza, NIP: 647-222-39-86, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

9. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

10. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje:  udział w szkoleniu w wymiarze dziennym 6 godzin, 2 przerwy kawowe + 1 przerwę obiadową (wyżywienie we własnym zakresie zapewniają sobie uczestnicy szkolenia), materiały w formie elektronicznej przekazane po szkoleniu, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

11. Przechodząc przez proces rejestracji oraz płatności za szkolenie uczestnik akceptuje powyższy regulamin, a tym samym wszystkie zawarte w regulaminie zapisy oraz warunki uczestnictwa

12. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie https://sukceswinternecie.pl 

NIE UCIEKAJ Z NICZYM :)
ODBIERZ BEZPŁATNY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI
"SUKCES W INTERNECIE"

FreshMail.pl